MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 24. listopadu 2020

Kostel sv. Štěpána

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1746/2

Kostel sv. Štěpána

parc.č. 2 na východní straně kláštera

Na půdorysu elipsy vybudovaná centrální stavba, spojená na západě chodbou s východním křídlem bývalého kláštera, s podélnou, v eliptické přístavbě umístěnou osovou sakristií. Plochá valbová střecha předchází nad střední částí ve stlačenou kopuli a je ukončena sanktusníkem s jehlancovou helmicí. Vnější stěny elipsy jsou konkávně i konvexně zvlněné, členěné svazkovými pilastry na vysokých bosovaných soklech. Jejich římsové hlavice nesou úseky kladí a hlavní římsu. Symetricky rozložená okna v rámech se segmentovými římsami se střídají s mělkými nikami v severní a jižní ose. Nad okny jsou v úrovni vlysu oválná okna v bohatých štukových rámech s klenáky vrůstajícími do hlavní římsy. Jednoduchý vstup vede do původní spojovací chodby ke klášteru, sloužící dnes za předsíň. Původně tzv. prelátská kaple byla přistavěna ke klášteru v letech 1726 - 1732.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 25.11.2003 v 07:33 hodin