MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 30. března 2020

Seznam zvláště chráněných druhů obratlovců

Seznam zvláště chráněných druhů obratlovců
žijících v CHKO Bílé Karpaty
(podle přílohy č. III. vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.)

1. Kriticky ohrožené druhy
ryby
sekavčík horský - Sabanejewia aurata

obojživelníci
blatnice skvrnitá - Pelobates fuscus
čolek velký - Triturus cristatus
skokan skřehotavý - Rana ridibunda

plazi
ještěrka zelená - Lacerta viridis
užovka stromová - Elaphe longissima
zmije obecná - Vipera berus

ptáci
luňák červený - Milvus milvus
luňák hnědý - Milvus migrans
orel - Aguila sp.
raroh velký - Falco cherrug
sokol stěhovavý - Falco peregrinus
strnad luční - Miliaria calandra
výreček malý - Otus scops

savci
kočka divoká - Felis silvestris
vrápenec malý - Rhinolophus hipposideros

2. Silně ohrožené druhy
ryby
ouklejka pruhovaná - Alburnoides bipunctatus

obojživelníci
čolek horský - Triturus alpestris
čolek obecný - Triturus vulgaris
mlok skvrnitý - Salamandra salamandra
rosnička zelená - Hyla arborea
skokan štíhlý - Rana dalmatina
skokan zelený - Rana esculenta

plazi
ještěrka obecná - Lacerta agilis
ještěrka živorodá - Lacerta vivipara
slepýš křehký - Anguis fragilis
užovka hladká - Coronella austriaca
užovka podplamatá - Natrix tessellata

ptáci
bekasina otavní - Gallinago gallinago
bělořit šedý - Oenanthe oenanthe
čáp černý - Ciconia nigra
čírka modrá - Anas querquedula
drozd cvrčala - Turdus iliacus
dřemlík tundrový - Falco columbarius
dudek chocholatý - Upupa epops
holub doupňák - Columba oenas
chřástal polní - Crex crex
jeřábek lesní - Tetrastes bonasia
kalous pustovka - Asio flammeus
kavka obecná - Corvus monedula
konipas luční - Motacilla flava
kos horský - Turdus torquatus
krahujec obecný - Accipiter nisus
krutihlav obecný - Jynx torquilla
křepelka polní - Coturnix coturnix
kulíšek nejmenší - Glaucidium passerinum
ledňáček říční - Alcedo atthis
lejsek malý - Ficedula parva
lelek lesní - Camprimulgus europaeus
linduška úhorní - Anthus campestris
moták lužní - Circus pygargus
moták pilich - Circus cyaneus
ostříž lesní - Falco subbuteo
pěnice vlašská - Sylvia nisoria
rákosník velký - Acrocephalus arundinaceus
sova pálená - Tyto alba
strakapoud bělohřbetý - Dendrocopos leucotos
strakapoud jižní - Dendrocopos syriacus
sýc rousný - Aegolius funereus
sýček obecný - Athene noctua
včelojed lesní - Pernis apivorus
volavka bílá - Egretta alba
žluva hajní - Oriolus oriolus

savci
netopýr černý - Barbastella barbastellus
netopýr parkový - Pipistrellus nathusii
netopýr stromový - Nyctalus leisleri
netopýr velkouchý - Myotis bechsteini
netopýr velký - Myotis myotis
rejsek horský - Sorex alpinus
rys ostrovid - Lynx lynx
vydra říční - Lutra lutra

3. Ohrožené druhy
ryby
jelec jesen - Leuciscus idus
mník jednovousý - Lota lota
střevle potoční - Phoxinus phoxinus
vranka obecná - Cottus gobio
vranka pruhoploutvá - Cottus poecilopus

obojživelníci
kuňka ohnivá - Bombina bombina
kuňka žlutobřichá - Bombina variegata
ropucha zelená - Bufo viridis
ropucha obecná - Bufo bufo

plazi
užovka obojková - Natrix natrix

ptáci
bramborníček černohlavý - Saxicola torquata
bramborníček hnědý - Saxicola rubetra
brkoslav severní - Bombycilla garrulus
břehule říční - Riparia riparia
cvrčilka slavíková - Locustella luscinioides
čáp bílý - Ciconia ciconia
čírka obecná - Anas crecca
chocholouš obecný - Galerida cristata
jestřáb lesní - Accipiter gentilis
koroptev polní - Perdix perdix
krkavec velký - Corvus corax
lejsek šedý - Muscicapa striata
moták pochop - Circus aeruginosus
moudivláček lužní - Remiz pendulinus
ořešník kropenatý - Nuctifraga caryocatactes
potápka roháč - Podiceps cristatus
rorýs obecný - Apus apus
slavík obecný - Luscinia megarhynchos
sluka lesní - Scolopax rusticola
strakapoud prostřední - Dendrocopos medius
ťuhýk obecný - Lanius collurio
ťuhýk šedý - Lanius excubitor
vlaštovka obecná - Hirundo rustica
výr velký - Bubo bubo

savci
bělozubka bělobřichá - Crocidura leucodon
křeček polní - Cricetus cricetus
netopýr Brandtův - Myotis brandti
netopýr brvitý - Myotis emarginatus
netopýr dlouhouchý - Plecotus austriacus
plch velký - Glis glis
veverka obecná - Sciurus vulgaris

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.BileKarpaty.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 25.02.2004 v 13:20 hodin