MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 25. listopadu 2020

Kostel sv. Zikmunda

Postaven kolem roku 1450 - gotický, věž s portálem z roku 1890. Obdélníkový, s novogotickou věží v ose západního průčelí a s pětiboce uzavřeným presbytářem, k němuž přiléhá obdélníková sakristie. Opěráky dvakrát odstupňované, na západních nárožích postavené na koso; v jižní stěně lodi gotický profilovaný portálek o vodorovném nadpraží. Presbytář o dvou polích a závěru zaklenut síťovou klenbou s vyžlabenými žebry, která vybíhají z přípor s trnožemi a hlavicemi.

Pod okny, původně dvojdílnými hrotitými, se zbytky kružeb, obíhá spodem vyžlabená římsa; obě okna jižní stěny zbarokizována. Sedile s dvojitou kružbou. V severní stěně prvého pole vchod do sakristie, zaklenuté barokní křížovou klenbou. Hrotitý triumfální oblouk s okosenými hranami; loď plochostropá, se třemi pětibokými kamennými příporami po obou podélných stěnách, ukončenými barokními římsami.
Kruchta nová.

V presbytáři pozdně gotické nástěnné malby s výjevy ze života Kristova a postavou sv. Kryštofa z 3. čtvrtiny 15. století, odkryté roku 1949 a restaurované J. Jelínkem.

Zařízení:
hlavní oltář a oba boční oltáře portálové, klasicistní, právě tak kazatelna, křtitelnice s figurami Křtu Páně a varhany.
Vně na jižním boku presbytáře litinová věnovací deska ze železáren ve Františkově z roku 1844.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 10.08.2004 v 13:19 hodin