MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 28. října 2020

Litohoř - historie

1162 - Jsou v historických pramenech první zmínky o Litohoři.
1190 - Založil znojemský kníže Konrád premonstránský klášter P. Marie a sv. Václava v Louce u Znojma. Daroval mu kapli sv. Mikuláše ve Znojmě a k tomu ještě vsi Lutochor, Třebouchovice a Domamil.
1284 - Kdy Litohoř patřila k faře domamilské, se nám z té doby zachoval soupis klášterních desátků a to v Lukově, Domamili a Litohoři.
1348 - Ves si přivlastnil a dal se nazývat Volfart z Litohoře.
1360 - Boj o ves neustal a ves a další polní vsi si přivlastnil Oldřich ze Želetavy. V této době se počet obyvatel odhaduje na 200 osob. Ves od tohoto století /XIV/ již měla hřbitov.
1402 - Ves držel markrabě Jošt a v tomto roce ji vrátil klášteru.
1417 - Ale opět byla odcizena louckému klášteru, zmocnil se jí spolu s Jindřichovicemi, Markvaticemi, Štítky a Petrovicemi Jan z Hradce na Želetavě.
1481 - Po Janu z Hradce převzal do držení ves Jindřich z Hradce na Telči.
1489 - Po 8 letech držení postoupil Jindřich ves Janovi z Lomnice.
1531 - Ve vsi už byl také mlýn a je jmenován mlynář Hana.
1541 - Zapsal císař Ferdinand I. ves spolu s Domamilí, Rokytnicí, Pokojovicemi a lidmi z Hobzí Jiříku Žabkovi z Limberka.
1619 - Držel klášter Loucký 699 poddaných.
1704 - Ve dvoře litohořském byla opravována studna a též byly opraveny zdi dvora i domy poddaných. Je též jmenován rychtář Jiřík Smetana.
1717 - Začaly se vést pozemkové knihy v Litohoři.
1720 - Kolem tohoto roku se začal stavět jednoposchoďový barokní zámek, jenž sloužil jako letní sídlo.
1739 - Rozhodla vídeňská vláda postavit novou silnici z Vídně na Znojmo přes Moravské Budějovice.
1740 - 23. září je sepsána zakládací listina kaple litohořské. Dána v Kroměříži listinou olomouckého opata Jakuba. Arnošta , že opat loucký smí postaviti a udržovati kapli sv. Jana Nepomuckého.
1740 - Začal se budovat úsek silnice Jihlava - Moravské Budějovice - Znojmo.
1740 Protože po této době začala vládnout císařovna Marie Terezie, začalo se silnici říkat "císařská".
1749 - Byla císařská silnice z Vídně až do Prahy dokončena.
1749 - V tomto roce byla také vystavěna v Litohoři kaple sv. Jana Nepomuckého, v níž farář domamilský konal občasně bohoslužby.
1751 Císařská silnice byla upravena a rozšířena.
1756 - Je jmenován v obci mlynář Melkus Jan.
1760 - Císařská silnice podle tehdejšího nařízení byla osázená stromy a to 10 sáhů od sebe.
1770 - 1. října bylo vyhlášeno všeobecné sčítání lidu, číslovaly se domy a sčítal se také tažný dobytek.
1770 - 20. října vydalo české gubernium nařízení o zapisování poddaných v matrikách podle příjmení.
1780 - Kolem tohoto roku byla založena nová osada nazvaná podle hraběte Kolovrata - Kolovraty.
1780 - 4. prosince brání domamilský farář obce Litohoř náležející ještě krátce klášteru v Louce u Znojma.
1781 - Již postavená kaple byla rozšířena.
1782 - 19. listopadu zřídil náboženský fond lokální kaplanství pro samostatnou farnost Litohoř a Kolovraty, které se začaly stavět. Do této doby byla Litohoř přifařena k Domamili.
1782 - Byla založena v obci škola jako jednotřídní a postavena farní budova, která obsahovala dvě klenuté světnice, kuchyň a místnost pro služebnictvo. Byl také na místě pomocné kaple založen nový kostel sv. Jana Nepomuckého.
1784 - V kapli litohořské byla první svatba a křest, kteréž tyto byly zapsány do nové zavedené Matriky litohořské. Zápisy před tímto datem obsahují matriky domamilské.
1784 - 29. července z císařského nařízení byl zrušen klášter v Louce u Znojma a jeho panské pozemky rozparcelovány v drobné usedlosti, které se ustavily v právě vznikající novou osadu Kolovraty, později stojící s 25 domy nedaleko obce Litohoř. Ostatní bohaté statky klášterní byly porůznu rozprodány.
1784 - Po zrušení kláštera přešel patronát farnosti na panství budečské pod děkanstvím Jaroměřickým.
1785 17. prosince si stěžoval domamilský farář u Konsistoře na Litohořského kaplana, že mu odepřel dávat štolní poplatky, přesto, že Litohoř svou farností nyní patřila pod patronát budečský.
1788 - Je to první záznam do litohořské matriky zemřelých.
1789 - Litohořský zámek se stal součástí budečského panství Wallisů.
1793 - Byl vystavěn nynější nový kostel sv. Jana Nepomuckého.
1802 - 25. prosince spolu se statkem budečským byla prodána Litohoř Josefu, hraběti Wallisovi, který vlastnil Moravské Budějovice.
1830 - Od tohoto roku je zachována pozemková kniha litohořská.
1833 - Byl kostel sv. Jana Nepomuckého na náklad obce opraven litohořskými farníky.
1834 - Měla Litohoř 59 domů a 450 obyvatel - Kolovraty 25 domů a 158 obyvatel. Je též jmenován zájezdní hostinec U labutě a 1 mlýn.
1836 - Vítán sedláky z Kolovrat průjezd českého krále Ferdinanda V.
1843 - V Litohoři a Kolovratech napočteno 644 obyvatel v 85 domech.
1847 - Měla Litohoř 59 domů a 450 obyvatel - Kolovraty 25 domů se 158 obyvateli.
1848 - Je zrušeno poddanství a obec se osvobozuje od Moravského Budějovického panstí.
1854 - V Kolovratech č. 18 je jmenován hospodský a kupec Smetana Jan.
1855 - Byla litohořskými farníky věnována do kostela sv. Jana Nepomuckého Křížová cesta a obraz vedlejšího oltáře.
1857 - Na škole jmenován učitel Vojtěch Duchek.
1859 - Na mlýně v Litohoři č. 28 jmenován mlynář Jan Píša.
1860 - Na budoucí kovárně v Litohoři č. 27 jmenován kolář Bohm Jan.
1862 - Založena nová farní budova.
1864 - V Kolovratech č. 18 jmenován hospodský a dominikalista Josef Smetana.
1866 - Na budoucí kovárně v Litohoři č. 7 jmenován kolář Jakub Bohm.
1870 - V Litohoři č. 43 byla obecní kovárna /nyní Zásměta Josef/.
1871 - 2. ledna rozhodnutí biskupské konsistoře o kostele litohořském.
1873 - V Litohoři č. 48 jmenován hospodský a pekař Josef Prath.
1875 - V Litohoři na č. 17 byla obecní pastouška /nyní Chocholoušková R./.
1876 - V této době byl majitelem zámku Jan Smetana.
1877 - Litohoř má 66 čísel a 525 obyvatel - Kolovraty 27 čísel 182 ob.
1877 - Na budoucí kovárně v Litohoři č. 7 jmenován kolář Jan Bohm.
1878 - V Litohoři č. 16 jmenován hospodský František Fabeš.
1879 - V Kolovratech č. 18 jmenován poslední hospodský František Kraus.
1880 - Litohoř má 66 domů a 454 obyvatel - Kolovraty 29 domů a 169 ob.
1882 - V Litohoři č. 48 jmenován hospodský Josef Krejča.
1882 - Byla jednotřídní škola rpzšířena na dvojtřídní.
1883 - Na mlýně v Litohoři č. 28 jmenován mlynář Antonín Dvořák.
1884 - V Litohoři č. 16 jmenován hospodský Jan Bohm.
1888 - V Litohoři č. 48 jmenován hospodský Ferdinand Osvačil.
1889 - Byl založen v obci panem řídícím učitelem školy Antonínem Abrahámem požární sbor.
1890 - Uvádí se na škole řídící učitel Antonín Abrahán, jako velmi kulturně činný.
1892 - Na císařské silnici byl uskutečněn závod v sedle koňmo německých a rakouských důstojníků.
1897 - V Litohoři č. 48 jmenován hospodský a řezník Antonín Zásměta.
1898 - V Litohoři č. 16 jmenován hospodský a kolář Jan Bohm.
1910 - Obec Litohoř a Kolovraty čítají 630 katolíků.
1910 - Učil na škole pokrokový učitel Štěpán Koudela.
1919 - Na mlýně v Litohoři č. 28 jmenován mlynář Antonín Dvořák.
1920 - Na kovárně v Litohoři č. 7 jmenován kovář František Česnek.
1921 - Je v obci Litohoř 106 domů a 529 obyvatel.
1922 - Na kovárně v Litohoři č. 7 jmenován kovář Jan Česnek.
1923 - V Litohoři č. 16 jmenován hospodský Otakar Jindřich Bobek.
1925 - Založil řídící učitel Bohumír Votava obecní Kroniku.
1926 - 1. září je v obci kronikářem pan řídící Jan Vavříček.
1928 - V obci Litohoř a Kolovraty je 136 domů a 619 obyvatel.
1930 - Za koupil zámek v Litohoři i s celým hospodářstvím Hugo Fischman, který bydlel v Moravských Budějovicích.
1937 - Nastoupil na školu řídící Bohumil Holčapek.
1949 - Litohoř má 140 domů a 566 obyvatel.
1951 - Založen Semenářský státní statek. Obhospodařoval 1051 ha zemědělské půdy, z toho 933 ha orné.
1958 - Od tohoto roku píše obecní kroniku učitelka Marie Wolheimová.
1960 - 1. dubna zanikl ONV v Moravských Budějovicích a Moravské Budějovice převedeny do okresu Třebíč. Také bylo tohoto roku provedeno nové přečíslování domů. Litohoř a Kolovraty byly sloučeny v jednu obec.
1963 - Začalo se budovat koupaliště v Litohoři.
1970 - Obec Litohoř má 147 domů a 515 obyvatel.
1971 - Byly zaměstnancům statku dány do užívání 2 nové bytobé jednotky.
1975 - Do tohoto roku byly v litohořském zámku byty pro zaměstn. statku.
1976 - 16. května byl slavnostně otevřen nový kulturní dům za 4,5 mil.
1978 - Otevřena nová mateřská škola s celodenním stravováním.
1980 - Má Litohoř 130 domů a 495 obyvatel.
1980 - 1. ledna obec Litohoř podle usnesení ONV v Třebíči z roku 1979 zrušena a stala se částí města Moravských Budějovic. Také se uskutečnilo první setkání s důchodci v kulturním domě.
1983 - Začala se budovat vodní nádrž z původního koupaliště.
1984 - Dokončena vodní nádrž z původního koupaliště.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obec-litohor.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.08.2004 v 11:13 hodin