MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 24. října 2020

Historie obce Škrdlovice

Počátky obce lze hledat ve druhé polovině XIII.století, kdy probíhala horlivá kolonizace pohraničního hvozdu mezi Čechami a Moravou podél Libické stezky nově vzniklým cisteriáckým klášterem ve Žďáře. Před touto kolonizací v místě dnešní obce sídlila posádka, střežící tuto stezku před vpádem z Moravy. Zakladateli a prvními osadníky byli uhlíři, kteří žďářili neprostupný prales a přetvářeli jej v zemědělskou půdu.


Osudy obce jsou po několik století neodmyslitelně spojeny s osudy žďárského kláštera.
Král Václav II. již 14.června 1293 vyňal z pravomoci svých župních úředníků obyvatelstvo vesnic poddaných klášteru. Byly to pravděpodobně dnešní Polnička, Stržanov, Světnov, Škrdlovice, Radostín a vesnice Lhota, za husitských válek vypálená a dnes již zaniklá. Prvá výslovná zmínka o obci Škrdlovice se děje teprve ve stoletím XV. kdy dne 5.října .1426, Jan řečený Vojna zapsal věno manželce své na tvrzi Vojnovu Městci, Radostíně, Škrdlovicích Lhotě a jiném zbožím svém. Z tohoto je patrné že nějaký čas klášter obec Škrdlovice nevlastnil. V roce 1493 koupil klášter sešlé zboží Vojnoměstecké, včetně vesnic k nímž Škrdlovice patřili. V letech 1642-47 zpustošili a vyplenili Švédové klášter Žďárský. Okolní vesnice byly vesměs vypáleny a jejich lid se ukrýval v nejhlubších lesích. Teprve po uzavření vestfálského míru roku 1648 se strachem a hladem zmoření vesničané vracejí do zpustošených dědin, stavěli znovu vypálená obydlí a počali znovu obdělávati svá pole, zapřahující se sami do pluhů a vozů místo uloupených volů a koňů. Další nemalá příkoří zakusila obec ve válce o dědictví rakouské letech 1741-42 neboť v krajině zdejší mnoho vojsk se pohybovalo z Rakouska, Polska, Saska, Pruska i Francie. Roku 1845 jezdí přes Škrdlovice pošta ze Žďáru do Chotěboře. Válečný rok 1866 je prvním českým zápisem ve školní kronice. O padesát let později se chápe pera jiný učitel škrdlovické školy, řídící učitel Jan Spurný, aby napsal Kroniku války světové, kterou popisuje jako pětiletou pekelnou dobu, léta hanby i slávy, chvíle strachu, úzkosti i nadějí. V této době odešlo do války 150 mužů z naší obce z nichž se 19 již nevrátilo. V průběhu druhé světové války působí v okolí obce partizánská brigáda Mistra Jana Husa.

V roce 1886 byl založen hasičský sbor jež působí doposud.V obci byly dva divadelní spolky Havlíček a Sdružení katolické mládeže.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.skrdlovice.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 26.08.2004 v 09:23 hodin