MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 14. prosinec 2019

BRDO nejvyšší bod Chřibů

BRDO - nejvyšší bod Chřibů
V nadmořské výšce 586,7 m n.m., 2,5 km JZ od obce Roštín se tyčí vrchol úzkého asymetrického hřbetu s příkřejším severozápadním svahem, tvořený paleogenními pískovci a slepenci soláňských vrstev magurského flyše, zalesněný bukovými a smrkovými porosty, nazývaný BRDO. V severozápadním svahu se nacházejí četné malé skalní formy. Na vrcholu stávala vysoká dřevěná rozhledna až do konce 70. let našeho století.

Základem jména tohoto kopce je staré nářeční slovo brd s významem "zalesněná vyvýšenina, obvykle se skalnatým vrcholem". Původní význam staročeského brdo byl "mečík, součást tkalcovského stavu", který byl později metaforicky přenesen na výše uvedený význam.
V jihovýchodním svahu jsou dobře patrny zbytky valového opevnění protáhlého tvaru halštatské lužické kultury z konce doby bronzové a starší doby železné. Valy na severovýchodní straně dosahují výšky okolo 1,5 m, na jižní pak až 2 m. Přerušení valu na východní straně nám pravděpodobně lokalizuje vstupní bránu. Plocha tohoto horského hradiska je odhadována na 4,5 ha. Hradisko bylo objeveno roku 1887 Olomouckým musejním spolkem a poprvé popsáno roku 1890 dr. Františkem Přikrylem.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.uh.cz/chriby

Typ záznamu: Hora, kopec nebo vrch
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 27.10.2004 v 14:26 hodin