MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 27. září 2020

Odbor životního prostředí a správy majetku


 

Ing. Martina SLÁMEČKOVÁ - vedoucí odboru
tel. 577 004 830, e-mail: majetek@mesto-slavicin.cz
kancelář: budova radnice, I. patro vlevo, dv. č. 307

Josef ŠČUGLÍK - odborný referent (povolení kácení dřevin)
tel. 577 004 831, e-mail: lesy1@mesto-slavicin.cz
kancelář: budova radnice, I. patro vlevo, dv. č. 308

Magdalena SAŇÁKOVÁ- referent (odpadové hospodářství, podatelna)
tel. 577 004 832, e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
kancelář: budova radnice, I. patro vlevo, dv. č. 306
OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odbor životního prostředí a správy majetku Městského úřadu Slavičín (dále jen "odbor") působí jako orgán státní správy ochrany životního prostředí v přenesené působnosti:
I. městského úřadu (obecního úřadu)
II. pověřeného městského úřadu

Působnost odboru (přehled obcí) pro něž MěÚ podle stanovených kompetencí (pravomocí) podle jednotlivých zákonů a ve stanovených obvodech vykonává přenesený výkon státní správy ve vyjmenovaných oblastech životního prostředí:
I. MěÚ Slavičín (obecní úřad) - městské části Slavičín, Divnice, Hrádek na Vlárské dráze, Nevšová
II. MěÚ Slavičín (pověřený úřad) - územní obvody obcí: Slavičín, Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov a Šanov.

Postavení, úkoly, pravomoci, odpovědnosti a náplně odboru v oblasti životního prostředí vyplývají ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a ze souboru právních předpisů upravujících příslušné oblasti státní správy ŽP a zemědělství, které jsou organizačně začleněny do odboru.


Ochrana přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
- povoluje kácení dřevin a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8,
- ukládá náhradní výsadbu podle § 9
- vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2 ,

Odpadové hospodářství - nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech)
- kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem,
- ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
- ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
- kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem,
- kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky.

Vodní hospodářství (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách)
- upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje podle § 6 odst. 4 tohoto zákona obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice.
- povoluje pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, s výjimkou vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, a zřizování, změny a odstraňování vodních děl, která s tímto odběrem nebo nakládáním souvisejí,
- rozhoduje v případech, kdy jim přísluší povolovat vodní dílo, též o ostatních vodohospodářských záležitostech týkajících se tohoto vodního díla,
- vydává souhlas podle § 17 odst. 1 písm. c), d) a e) ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujícím odtokové poměry,
- vyjadřuje se podle § 18 tohoto zákona v případech, v nichž jsou příslušné k udělení povolení nebo souhlasu.

Ochrana ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)
- je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší,
- zpřístupňuje informace podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů,
- rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů podle § 19 odst. 6,
- nařizuje odstranění závad u malých spalovacích zdrojů podle § 12 odst. 1 písm. f), ukládá opatření k nápravě těchto závad podle § 38 odst. 1 a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti,
- vypracovává programy zlepšování kvality ovzduší (§ 7 odst. 6) v oblastech se zhoršenou kvalitou, které se nacházejí v její územní působnosti,
- vyhlašuje signál upozornění, signál regulace k omezení emisí ze stacionárních zdrojů, které nepodléhají regulaci podle § 8 odst. 3, a k omezení provozu mobilních zdrojů znečišťování; pokud jde o zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje, informuje o porušení povinností inspekci,
- vede evidenci malých stacionárních zdrojů, u nichž tento zákon stanoví ohlašovací povinnost, a poskytuje údaje z této evidence ministerstvu,
- vydává povolení pro činnosti, kde to stanoví zvláštní právní předpis, při kterých vznikají emise těkavých organických látek a které odpovídají kategorii malých ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Pro tyto látky může stanovit fugitivní emisní limit v závislosti na kvalitě ovzduší v daném místě.
- kontroluje dodržování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů podle § 12 a § 19 odst. 16 za nedodržení povinností jim ukládá pokuty a nápravná opatření a rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů,
- kontroluje dodržování přípustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení povinností ukládá pokuty,
- kontroluje účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u malých spalovacích zdrojů podle § 12 odst. 1 písm. f); touto činností může pověřit odborně způsobilé právnické nebo fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu, 10)
- kontroluje dodržování povinností podle § 3 odst. 5 a za jejich porušení ukládá pokuty.

Zemědělský půdní fond (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu)
- ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha (§ 2 odst. 3),
- ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti (§ 3 odst. 3),
- vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 11 odst. 2) a povoluje odklad lhůty k úhradě těchto odvodů (§ 12 odst. 1),
- ukládá pokuty (§ 20).

Rostlinolékařská péče (zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči)
- přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9
- plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků


Odbor na úseku životního prostředí v oblasti samostatné působnosti
- zabezpečuje případně koordinuje plnění úkolů obce
- podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon),
- při posuzování vlivů činností na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
- podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- provádí kontrolu zajištění údržby a správy veřejné zeleně,
- zabezpečuje poskytování informací o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
- zabezpečuje spolupráci s orgány ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice),
- ohlašuje údaje pro vodní bilanci příslušným správcům povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
- zasílá hlášení města jako původce odpadů o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.OBLAST SPRÁVY MAJETKU

Postavení, úkoly, pravomoci, odpovědnosti a náplně odboru v oblasti správy majetku vyplývají ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a ze souboru specializovaných právních předpisů.

V oblasti správy majetku odbor v samostatné působnosti
- na úseku majetkoprávním zabezpečuje přípravu majetkoprávních smluv města, vede evidenci uzavřených majetkoprávních smluv města a zabezpečuje kontrolu jejich dodržování,
- na úseku nemovitého majetku města zajišťuje výkon agendy spojené s vyřizováním restitučních nároků, zpracovává podklady k vyhotovení majetkoprávních smluv města a pro znalecké oceňování nemovitého majetku města, ověřuje majetkoprávní vztahy k nemovitostem a zajišťuje nabývací tituly k nemovitostem města,
- dále zabezpečuje
- činnosti spojené s mapováním obecního majetku (historický majetek města) včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí,
- zavádění dokončených nemovitých investic do evidence majetku města včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí,
- správu nemovitého majetku města a kontrolu správy nemovitého majetku města, kterou vykonávají jiné právní subjekty.
- agendu spojenou s řešením majetkoprávních záležitostí na úseku správy majetku města,
- zveřejňování vyhlášených záměrů města podle zákona o obcích,
- zpracovávání a podávání přiznání daně z převodu nemovitostí,
- zpracovávání a podávání přiznání daně z nemovitostí,
- vedení majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací v majetku města podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a předává vybrané údaje z evidence příslušnému vodoprávnímu úřadu.

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 14:30
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:30
Pátek: 08:00 - 14:30
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Polední přestávka od 11:00 do 12:00 hodin

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městský úřad Slavičín - odbor ŽPSM
Osvobození 25
763 21 Slavičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 577 004 830
(+420) 577 004 800, linka 130
fax: (+420) 577 004 802

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Luděk LATINÁK (Odbor životního prostředí a správy majetku MěÚ Sla) org. 56, 19.10.2007 v 12:23 hodin