MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 5. prosince 2020

Projekty na území Euroregionu Silesia

Projekty na území Euroregionu Silesia

Společným atributem projektů přeshraničního charakteru realizovaných na území nějakého euroregionu je vždy jejich přeshraniční dopad či přímo účast přeshraničního partnera při přípravě a realizaci projektů. V ostatních rysech se projekty mohou zásadně lišit. Projekty lze rozlišovat podle např.:

a) realizátora projektu

b) zdrojů financování

c) druhu projektu

d) typu činností v rámci projektu


Realizátor projektu
Realizátory projektů přeshraničního charakteru jsou většinou subjekty veřejné správy (obce, města, kraje, státní orgány - např. Ředitelství silnic a dálnic ČR), nestátní neziskové organizace, školy, profesní komory apod. Samotné euroregiony mohou také být realizátory přeshraničních projektů, většinou se však jedná o projekty neinvestičního charakteru s nižšími náklady. Hlavním úkolem euroregionů je zejména koordinace přeshraniční spolupráce a rozvoje příhraničních oblastí, v souvislosti s programy EU určenými k finanční podpoře projektů přeshraniční spolupráce vykonávají především funkci implementačních struktur, které poskytují informace a metodickou pomoc žadatelům, podílejí se na rozhodování o podobě programů, schvalování grantů nebo přímo spravují některé fondy těchto programů (Společný fond malých projektů Phare CBC, Fond mikroprojektů INTERREG IIIA).


Zdroje financování
Mnoho projektů přeshraničního charakteru je financováno ze zdrojů EU (např. Phare CBC, nově INTERREG IIIA), avšak mnoho projektů je také financováno z vlastních zdrojů realizátora projektu, obecních či krajských rozpočtů apod.


Druhy projektů
Projekty přeshraniční spolupráce lze členit podle charakteru na :
  • investiční
  • neinvestiční

Projekty financované z přeshraničních programů EU lze také dělit podle výše požadovaného grantu na :
  • velké projekty (např. minimální grant u Phare CBC ČR-PR 2 mil. EUR, minimální grant u INTERREG IIIA ČR-PR 20 tis. EUR)
  • malé projekty / mikroprojekty (např. grant u Phare CBC ČR-PR 1 tis. - 50 tis. EUR, grant u INTERREG IIIA ČR-PR 2 tis.- 20 tis. EUR)

Typ činností v rámci projektů
Projekty přeshraničního charakteru jsou realizovány v mnoha oblastech činnosti : životní prostředí, dopravní infrastruktura, hospodářský rozvoj, cestovní ruch, lidské zdroje, kultura apod.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 18.04.2005 v 18:48 hodin