MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 30. listopadu 2020

Programy financování

Společný regionální operační program (SROP)

Cílem SROP je "povzbuzování rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj nejvíce zaostává", tj. v našem případě Moravskoslezského kraje.

Koneční uživatelé podpory, tj. subjekty, které přímo použijí prostředky:
- Podnikatelské subjekty - malé a střední podniky (MSP)
- Obce a sdružení obcí
- Nestátní neziskové organizace (NNO)
- Občanská sdružení
- Obecně prospěšné společnosti
- Církevní právnické osoby
- Nadace a nadační fondy

Výše poskytované podpory

Podpora je poskytována ve formě nevratné dotace, která může činit až 90% uznatelných nákladů. Výše dotace je závislá na typu žadatele a opatření, kterého se předkládaný projekt týká.

Mezi priority a opatření SROP patří:

Priorita 1: Regionální podpora podnikání
Opatření 1.1: Podpora podnikání ve vybraných regionech
Priorita 2: Regionální rozvoj infrastruktury
Opatření 2.1: Rozvoj dopravy v regionech
Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
Opatření 2.3: Regenerace a revitalizace vybraných měst
Priorita 3: Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření 3.1: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření 3.2: Podpora sociální integrace v regionech
Opatření 3.3: Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů
Priorita 4: Rozvoj cestovního ruchu
Opatření 4.1: Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Opatření 4.2: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch


Operační program Průmysl a podnikání (OPPP)

Cílem OPPP je poskytovat po vstupu ČR do EU finanční podporu podnikatelům, a to především v těch regionech, jejichž rozvoj zaostává a hospodářská a sociální přeměna čelí strukturálním obtížím.

Pro zajištění stanovených cílů se pomoc soustředí na rozvoj malých a středních podniků, podporu inovačních aktivit v průmyslu a výrobní, technickou, ekonomickou a organizační restrukturalizaci podniků, oborů a odvětví, včetně odstraňování starých zátěží.

OPPP se člení na 2 priority:

Priorita 1 - Rozvoj podnikatelského prostředí, zaměřený na posilování vazeb výzkumu a vývoje, rozvoj a revitalizaci nemovitostí pro podnikání, výstavbu a modernizaci regionálních školících středisek, podporu zvyšování úrovně a kapacity poskytovatelů poradenských služeb apod.

Priorita 1 se dále člení na 4 opatření:
1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace (program PROSPERITA)
1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury (program REALITY)
1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání (program ŠKOLICÍ STŘEDISKA)
1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb (program KLASTRY)

Priorita 2 - Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, pokrývající opatření zaměřená zejména na zakládání a rozvoj malých a středních podniků, podporu inovací výrobků, technologií a služeb, zvyšování efektivnosti využívání energie včetně obnovitelných zdrojů energie.

Priorita 2 se dále člení na 3 opatření:
2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků (programy START, KREDIT, ROZVOJ a MARKETING)
2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb (program INOVACE)
2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie (programy ÚSPORY ENERGIE a OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE)

Formy podpor
Dle typu opatření je přidělována podpora ve formě dotace nebo zvýhodněného úvěru.


Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ)

Cílem OPRLZ je dosáhnout vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti, která bude založena na kvalifikované a flexibilní pracovní síle. Dále chce pomoci integrovat sociálně vyloučené skupiny obyvatelstva na trh práce a zvýšit konkurenceschopnost podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

Tento program je tvořen pěti prioritami rozpracovanými do devíti opatření:

Priorita 1: Aktivní politika zaměstnanosti
Opatření 1.1: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Opatření 1.2: Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti
Priorita 2: Sociální integrace a rovnost příležitostí
Opatření 2.1: Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
Opatření 2.2: Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce
Opatření 2.3: Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb
Priorita 3: Rozvoj celoživotního učení
Opatření 3.1: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání
Opatření 3.2: Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Opatření 3.3: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Priorita 4: Adaptabilita a podnikání
Opatření 4.1: Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti
Opatření 4.2: Specifické vzdělávání

Forma podpory
Podpora je poskytována ve formě dotace, která může činit dle typu žadatele a opatření až 100% uznatelných nákladů.


Programy podpory malým a středním podnikatelům ze státního rozpočtu na léta 2004 až 2006

Cílem těchto programů je podpora sektoru malého a středního podnikání tak, aby přispíval ke zvyšování výkonnosti národního hospodářství a jeho konkurenceschopnosti, ke snižování nezaměstnanosti a regionální, sociální a ekonomické diferenciace. Jsou doplněním Operačního programu Průmysl a podnikání a Společného regionálního operačního programu, se kterými vytvářejí komplexní systém podpory malých a středních podniků.

Jsou zaměřeny na podporu podnikatelů formou záruky za bankovní úvěry, podporu fyzických osob a podporu služeb zaměřených na vývoz. Na tyto programy je v roce 2005 vyčleněno z rozpočtové kapitoly MPO celkem 550 mil. Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v lednu 2005 programy ZÁRUKA, TRH, PROGRES, PORADENSTVÍ, DESIGN A ALIANCE.


Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB)

ČMZRB má ve své nabídce širokou škálu zvýhodněných úvěrů, k jejichž získání zpracujeme pro podnikatele kompletní dokumentaci žádosti.


Aktivní politika zaměstnanosti

Tato forma podpory je poskytována úřady práce na nově vzniklá pracovní místa. Podpora může být poskytnuta podnikateli ve formě příspěvku ke mzdě nově přijatého zaměstnance nebo dotace na investice.


Úvěry u komerčních bank

Pro naše klienty zpracujeme kompletní žádost o všechny typy úvěrů v jakékoli české komerční bance.

Nejlepší spolupráci máme navázánu s Českou spořitelnou, a.s. - pobočka Frýdek-Místek.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Ing. Jiří Uherek
Prokopa Holého 400
738 01 Frýdek-Místek
Česko (CZ)
tel: (+420) 558 633 188
(+420) 558 622 859
fax: (+420) 558 622 859

LOKALIZACE


Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 07.03.2010 v 14:48 hodin