MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 10. dubna 2020

Přírodní park RYBNÍČEK U STUDENÉHO

Jeden větší a jeden menší rybníček se nachází asi 300 m jižně od obce Studený. Prioritní je zde ochrana ohrožených ekosystémů mokřadů s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů, zejména pak bohaté populace ďáblíku bahenního.
Území je menší sníženinou, kterou protéká drobná vodoteč, která oba rybníčky napájí. Podkladem jsou biotitické pararuly jednotvárné série moldanubika. Je zde podmáčená jílovitá půda typu gleje.
Větší rybník je bez stromových břehových porostů, což umožnilo velkou expanzi ďáblíku bahenního. Horní rybníček hostí bohaté porosty přesličky říční. V okolí rybníčků jsou podmáčené louky, místy zrašelinělé, s výskytem prstnatce májového a dalších cenných druhů rostlin.
Ze živočichů se v území vyskytuje šidélko Coenagrion hastulatum. V rybníčcích žijí z obojživelníků čolek obecný a skokan hnědý.
Lesní porost olšiny zaujímá pouze malou část lokality.
Hospodářské využití má větší rybníček, kde je extenzívně chována smíšená rybí obsádka. Louky jsou občasně sečené. Na severní straně sousedí louky s ornou půdou, z níž dochází k jejich eutrofizaci. Je třeba doplnit stromokeřový lem, který bude ornou půdu od luk izolovat.
Základní data
Katastrální území Studený
Výměra 1,00 ha
Nadmořská výška 480 m
Založeno vyhláškou OkÚ Benešov z 23.7. 1993

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 14:16 hodin