MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 1. října 2020

Historie obce Hovězí

Název obce se ve starších českých pramenech objevuje v podobě Howiezy (1505, 1535, 1670, 1718), Howezy (1580), Howiezj (1751), Howiesi (1846), Howězy (1846), Hovězí (1872). Název obce označuje místo, kde se choval či pásl hovězí dobytek. V místním nářečí se název obce objevuje v podobě Hovjezí, za Hovjezím, Hovjezané nebo Hovježané, hovjeský.

Hovězí bylo založeno v dobách tzv. velké kolonizace ve 14.století jako nejvýchodnější ze vsí vsetínského panství. Jméno obce se poprvé objevuje v roce 1504 v zápise moravských zemských desk olomouckých.
O dvě století později zejména obyvatelé z Hovězí zakládali paseky v dalších místech směrem k uherské hranici a podíleli se na vzniku vsí Halenkova a Nového Hrozenkova. Obyvatelé Hovězí také plnili důležitou úlohu při obraně zemské hranice proti útokům od východu a mnoho z nich přitom přišlo o život. Tak například byla ves přepadena a vydrancována roku 1584 a znovu v listopadu 1585. při tomto druhém útoku se překvapení obyvatelé brzy zmohli na účinný odpor. Na pět set útočníků pobili a 120 jich zajali a odvedli na Vsetín. Za třicetileté války se obyvatelé Hovězí vyznamenali v tzv. valašských povstáních a za trest jich bylo nejméně sedm v roce 1644 popraveno a ves byla z velké části vypálena.

Nové příkoří utrpěli obyvatelé za vpádu Tatarů, kteří jako spojenci Turků přepadli Hovězí v roce 1663. V roce 1708 se Hovězí stalo cílem útoků uherských povstalců - kuruců. Také tenkrát se jeho obyvatelům podařilo postavit se útočníkům na odpor a část kořisti jim odebrat. Jedním z pamětníků těch časů je nevelký jednopatrový zámek, který byl postaven ve druhé polovině 17. století, v době kdy bylo Hovězí na krátký čas samostatným panstvím.

Hovězí bývalo téměř čistě zemědělskou vsí, v níž od druhé poloviny 19. století začal vznikat místní průmysl. Ve stejné době bylo Hovězí, nejvíce však údolí Huslenky, silně postiženo vystěhovalectvím do Texasu.

Hovězí bylo před r. 1849, s výjimkou let 1681 - 1718, kdy bylo samostatným panstvím, součástí panství Vsetín, které náleželo k Hradišťskému kraji. V l. 1849 - 1909 obec náležela k politickému okresu Valašské Meziříčí a spadala do obvodu okresního soudu ve Vsetíně, přičemž byla přechodně v letech 1855 - 1868 součástí tzv. smíšeného okresu Vsetín. R. 1909 se stala součástí nově zřízeného politického okresu Vsetín. R. 1949 se od Hovězí oddělila jeho východní část a vznikla tak samostatná obec s názvem Huslenky. Tím se snížil počet obyvatel Hovězí asi o polovinu a ještě více se zmenšila jeho rozloha.

Duchovní správa v Hovězí byla zřízena r. 1777 a ve stejném roce vznikla i škola. V l. 1877 - 1878 byla pro školu (U kostela) postavena nová budova a škola byla rozšířena na dvojtřídní, r. 1907 na pětitřídní a r. 1935 měla s pobočkami osm tříd.
Výstavba nové školy na pravém břehu Bečvy, do níž byli soustředěni všichni žáci osmileté střední školy, byla dokončena r. 1957. R. 1939 byla při obecné škole U kostela zřízena lidová škola hospodářská, jež se později změnila na základní odbornou školu rolnickou. R. 1950 byla zřízena i mateřská škola.

Hovězí bylo původně součástí farnosti ve Vsetíně. Majitel panství hrabě Josef Illésházy nechal v Hovězí v l. 1732-1733 postavit filiální kostel sv. Marie Magdaleny.Kostel zůstal filiálním do r. 1777, kdy zde byla zřízena místní duchovní správa. R. 1843 byla kuracie povýšena na samostatnou farnost. R. 1890 byl kostel podstatně rozšířen a namísto dosavadní dřevěné zvonice k němu byla přistavěna zděná věž. R. 2001 prošel kostel důkladnou opravou.

V období let 1777-1781 se část obyvatel Hovězí zúčastnila hnutí evangelíků z Valašska směřujícího k uzákonění náboženské svobody. Převážně šlo o poddané z údolí Huslenky a přilehlých údolí. Po r. 1781 se stali příslušníky evangelického sboru ve Vsetíně a po jeho rozdělení se většinou přiklonili k luterskému vyznání a stali se příslušníky Dolního sboru.

Spolkový život se zde rozvinul velmi brzy. O šíření nových způsobů hospodaření se zasloužil zejména Hospodářský spolek (zal. 1878), první svého druhu na Valašsku. Postupně zde vznikly další spolky: Dobrovolný hasičský sbor (zal. 1892), katolický pěvecký spolek Cyrilská jednota a spolek sv. Terezie (oba zal. 1889), katolická Omladina (1911), místní skupina Družiny čs. válečných poškozenců (zal. 1922), Jednota Čs. Orla (zal. 1921), Tělocvičná jednota Sokol (zal. 1923), spolek včelařský, rybářský a Místní družina katolických zemědělců (zal. 1924), Sbor dobrovolných hasičů v údolí Huslenky (zal. 1935), Ludmila - odbor farní charity (zal. 1938), Jednota proletářské tělovýchovy (zal. 1938), Vodovodní spolek (zal. 1941), Sportovní klub (zal. 1942), odbor Klubu českých turistů (zal. 1946), Valašský krúžek v údolí Huslenky (zal. 1947). Působil zde rovněž Spořitelní a záloženský spolek (zal. 1898) aj.

R. 1892 byl zřízen poštovní úřad, r. 1905 železniční stanice, r. 1899 četnická stanice, r. 1926 bylo otevřeno kino (náležející jednotě Čs. Orla), r. 1939 byly v Hovězí zřízeny vodoléčebné a elektroléčebné lázně (zrušeny r. 1949). Roku 1931 bylo přes obec postaveno elektrické vedení ze Vsetína do Velkých Karlovic, ale elektrifikace středu obce byla provedena až r. 1935, v údolí Hovízky r. 1939, některé samoty byly elektrifikovány ještě později.

R. 1950 zde bylo zřízeno JZD nižšího typu, které brzy zaniklo. Nové JZD bylo založeno r. 1959. R. 1972 k němu byla připojena JZD Ústí a Janová a sloučené JZD přijalo název JZD Vsacko se sídlem v Hovězí a později JZD Huslenky a JZD Halenkov. R. 1977 byla k němu připojena také farma Zděchov ze zrušeného Státního statku Vsetín.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obec-hovezi.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 11:49 hodin