MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 22. února 2020

Přírodní rezervace Dubcová

Mokřadní louka s kvetoucím mečíkem střechovitým, PR Dubcová (červen 2002)
Mokřadní louka s kvetoucím mečíkem střechovitým, PR Dubcová (červen 2002)
Základní údaje: Přírodní rezervaci Dubcová tvoří svahová prameniště, sušší květnaté louky a smíšený les na východním svahu vrchu Dubcová (575 m) v Hostýnských vrších, asi 0,5 km jihozápadně od obce Kateřinice, v nadmořské výšce 435-520 m. Katastrální území Kateřinice. Vyhlášeno v r. 1956. Výměra: 5,82 ha.

Motiv ochrany: Svahová prameniště s mokřadní květenou, bohatá populace mečíku střechovitého a kruštíku bahenního.

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem je soláňské souvrství račanské jednotky magurského flyše.

Botanika: Vyskytuje se zde pestrá květena

Zoologie: Vyskytují se zde běžné druhy živočichů, z obojživelníků byl zjištěn mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), z ptáků např. pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěvuška modrá (Prunella modularis), budníček menší (Phylloscopus collybita) a budníček větší (Phylloscopus trochilus).

Hospodářské využívání, management: Vývoj přírodních poměrů v přírodní rezervaci se usměrňuje na základě plánu péče. Tento plán obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů. Schválený plán péče je podkladem pro jiné druhy plánovacích dokumentů, zejména pro lesní hospodářský plán a pro územně plánovací dokumentaci. Plán péče schvaluje Okresní úřad Vsetín, referát životního prostředí.

Pokud si naplánujete výlet na Dubcovou, tak nejsnazší cesta vede od kostela, okolo Obecního úřadu až k druhému velkému mostu přes Kateřinku po vaší levici. Přejdete most, dáte se doleva a po asfaltové cestě vyjdete nahoru až na konec velké louky, ze které je pěkný výhled na Kateřinice. Po Vaší pravé straně uvidíte na kraji lesa cedulku s označením rezervace. Dubcová a její okolí je také významná mykologická lokalita. Bylo zde zaregistrováno 190 druhů makroskopických hub.
Kruštík bahenní, PR Dubcová
Kruštík bahenní, PR Dubcová

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 11:10 hodin