MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 27. října 2020

Přírodní památka Lačnov

Přírodní památku Lačnov tvoří květnatá ovsíková louka na okraji zástavby v obci Lačnov, západně od školy, v katastrálním území Lačnov, okres Vsetín. Celková výměra přírodní památky činí 0,23 ha.

Vyhlášení: 1948. Důvod vyhlášení: ochrana květnaté louky s bohatým výskytem silně ohroženého druhu šafránu bělokvětého.

Botanika: na louce bohatý výskyt šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus), je to nejbohatší lokalita v celé České republice. Dále se zde vyskytuje např. prvosenka jarní (Primula veris) aj.
Šafrán bělokvětý je pro Lačnov z floristického hlediska nejvýznamnější rostlinou. Není zde však původní, pravděpodobně sem byl zavlečen z alpské oblasti během napoleonských válek s krmivem (senem) pro koně. Rozmnožuje se totiž snadno semeny, která se sem dostla právě se senem z aplských luk. V Lačnově a blízkém okolí se mimo tuto přírodní památku nacházejí ještě další poměrně bohaté lokality šafránu v několika zahradách a loukách přímo v obci. Izolovaná bohatá populace se nachází v PP Sucháčkovy paseky a malá populace na Vařákových pasekách. Dnes již jen ojediněle se vyskytuje v údolí potoka Smolinky a na okolních stráních. V minulosti se zde nacházela bohatá populace s desetitisíci jedinců, která však byla téměř zničena v šedesátých letech 20. stol. při rekultivaci bývalým JZD (jednotným zemědělským družstvem). Část tohoto území, již na okrese Zlín, je chráněna jako PP Smolina.
Zoologie: lokalita není zoologicky významná.

Hospodářské využívání, management: Vývoj přírodních poměrů v přírodní památce a v jejím ochranném pásmu se usměrňuje na základě plánu péče. Tento plán obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů. Schválený plán péče je podkladem pro jiné druhy plánovacích dokumentů, zejména pro lesní hospodářský plán a pro územně plánovací dokumentaci. Plán péče schvaluje Okresní úřad Vsetín, referát životního prostředí.
Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), Lačnov, 30. 3. 2002
Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), Lačnov, 30. 3. 2002

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 13:29 hodin