MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 22. února 2020

Přírodní rezervace Galovské lúky

PR Galovské lúky (12. 5. 2002)
PR Galovské lúky (12. 5. 2002)
Základní údaje: Přírodní rezervace představuje horské květnaté louky na svazích pod hřebenem vrcholu Hrachovec (777 m). Nachází se v nadmořské výšce 710 - 740 m v západní části Javorníků, asi 3,5 km jihovýchodně od obce Huslenky. Katastrální území Huslenky, okres Vsetín, CHKO Beskydy. Vyhlášeno v r. 1952, přehlášeno v r. 2002, celková výměra 21,55 ha.

Motiv ochrany: Jedna z nejvýznamnějších enkláv horských luk v Javorníkách s početnou populací prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) a dalších druhů vstavačovitých (Orchidaceae).

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem jsou zlínské vrstvy račanské jednotky magurského flyše s převahou jílovců nad pískovci. Půdním typem je kambizem typická.

Botanika: Svahové horské louky jsou stanovištěm mnoha zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin, především četných druhů čeledi vstavačovitých (Orchidaceae). Na Galovských loukách se nachází jedna z největších populací prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) na Moravě, v některých letech zde vykvétá více než 6 tis. rostlin. Z dalších orchidejí se vyskytují prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), vstavač kukačka (Orchis morio), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), okrotice dlouholistá (Cephlalanthera longifolia), kruštík širolistý (Epipactis helleborine) a bradáček vejčitý (Listera ovata).

V době květu nelze přehlédnout mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus). Naopak pozornosti uniká nenápadná vzácná kapradina vratička měsíční (Botrychium lunaria), které hrozí zánik v důsledku sukcese. Z dalších pozoruhodných druhů zde roste dnes již vzácný hořeček žlutavý (Gentianella lutescens), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), prvosenka jarní (Primula veris), náholník plamatý (Archyrophorus maculata), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), jetel horský (Trifolium montanum), teplomilný smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) aj. Při lesních okrajích roste žlutě kvetoucí, jahodě podobný řepíček trojlistý (Aremonia agrimonoides), jehož areál je v České republice omezen pouze na karpatská pohoří. Významným druhem pro Beskydy je také škarda ukousnutá (Crepis praemorsa).

Zoologie: Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud prováděn. Na loukách se vyskytuje množství různých druhů hmyzu, zejména motýlů, např. perleťovci, modrásci, okáči aj. Vhodné podmínky zde nacházejí také běžné druhy obojživelníků a plazi, především ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anquis fragilis) a užovka obojková (Natrix natrix). V keřích hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio), můžeme se setkat i s jeřábkem lesním (Bonasa bonasia). Okolní lesy jsou areálem výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx), občas ze sem zatoulá i medvěd hnědý (Ursus arctos), který již několikrát způsobil škody na ovcích v nedaleké usedlosti.

Lesnictví: Území je bezlesí, v okolí jsou bukové porosty s jedlí i smrkové monokultury.

Management, ohrožení: Plocha byla až do počátku osmdesátých let 20. stol. využívána jako jednosečná louka. Od roku 1994 se datuje soustavná péče o celou přírodní rezervaci spočívající v odstraňování náletových dřevin a pravidelném kosení. Území bylo zařazeno do programu CORINE - biotopy.

Galovské lúky leží mimo dosah značených turistických cest a jsou tedy obtížněji dostupné. Přesto jsou v době květu vstavačů hojně navštěvovány a popularizovány v médiích. To s sebou přináší negativní jevy jako sešlapávání vegetace a bohužel i vyrýpávání prstnatců bezových a přenášení do zahrádek.

Historie: Původní výměra rezervace po vyhlášení v r. 1952 byla 1,95 ha. K přehlášení a rozšíření PR došlo v roce 2002 na současnou výměru.
Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) na Galovských loukách (12. 5. 2002)
Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) na Galovských loukách (12. 5. 2002)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 13:25 hodin