MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 27. září 2020

Přírodní památka Brodská

PP Brodská (foto Fr. Jaskula)
PP Brodská (foto Fr. Jaskula)
Základní údaje: Přírodní památku tvoří prudký jižní svah hlavního hřebene Vsetínských vrchů, zvlněný pramennými oblastmi drobných vodotečí. Nachází se v závěru údolí Hrubá Brodská, jižně pod vrcholem Beskyd (891,7 m), v nadmořské výšce 720-815 m. Katastrální území Nový Hrozenkov, Halenkov, okres Vsetín, CHKO Beskydy. Vyhlášeno v roce 1999. Výměra: 3,91 ha.

Motiv ochrany: Posláním přírodní památky je ochrana dochované části přirozeného jedlobukového porostu pralesovitého charakteru ve Vsetínských vrších, typického pro montánní stupeň západních Karpat, s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů vázaných na proměnlivá stadia a formy dřevinného patra, podmíněných minimálně ovlivněnými přírodními procesy.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen pískovci, slepenci a jílovci zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Na svazích jsou patrné balvanité sutě přecházející níže ve svahoviny. Hnědé lesní půdy jsou skeletovité, středně bohaté.

Botanika: Jádrové území přírodní památky tvoří přirozený porost, který dosahuje stáří přibližně 170-190 let. Horní patro je tvořeno převážně bukem lesním (Fagus sylvatica) a hojně zastoupenou jedlí bělokorou (Abies alba). Smrk ztepilý (Picea abies) je dřevinou vtroušenou, soustředěnou v severní části, javor klen (Acer pseudoplatanus) se vyskytuje jednotlivě. Spodní patro je tvořeno převážně přirozeně zmlazujícím bukem. V podrostu se nachází typická karpatská květena jedlobučin s kyčelnicí žláznatou (Dentaria glandulosa), kyčelnicí cibulkonosnou (Dentaria bulbifera) a kyčelnicí devítilistou (Dentaria enneaphyllos), dále zde roste např. pitulník horský (Galeobdolon montanum), svízel vonný (Galium odoratum), starček vejčitý (Senecio ovatus) a ječmenka lesní (Hordelymus europaeus). Brodská je také významná mykologická lokalita.

Zoologie: Na rozličná stadia rozpadu jednotlivých kmenů jsou vázány vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Z ptáků zde nacházejí vhodné hnízdní možnosti např. strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), žluna šedá (Picus canus), lejsek malý (Ficedula parva), datel černý (Dryocopus martius), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), čáp černý (Ciconia nigra) a krkavec velký (Corvus corax). Ze savců se vyskytuje ježek východní (Erinaceus concolor), kuna lesní (Martes martes), liška obecná (Vulpes vulpes), veverka obecná (Sciurus vulgaris) a srnec obecný (Capreolus capreolus). Území je součástí areálu výskytu silně ohroženého rysa ostrovida (Lynx lynx), občas se sem zatoulá i medvěd hnědý (Ursus actor).

Lesnictví: Porost ve věku nad 170 let s vysokým podílem souší a vývratů je jednou z posledních ukázek původních lesů ve Vsetínských vrších na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Management, ohrožení, využití: Dle lesního hospodářského plánu na období 1986-95 měl být porost holosečně vytěžen, v roce 1991 došlo k jeho změně a těžby byly následně zrušeny. V současné době se plánuje pouze ochrana přirozeného zmlazení ustupujících dřevin, hlavně jedle bělokoré (Abies alba).

Území je přístupné z Nového Hrozenkova údolím Hrubé Brodské po značené turistické cestě, v závěru údolí pak prudce stoupající neznačenou lesní cestou. Blízko horního okraje rezervace prochází turisty hojně navštěvovaná hlavní hřebenová trasa Vsetínských vrchů.
PP Brodská (foto Fr. Jaskula)
PP Brodská (foto Fr. Jaskula)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.03.2010 v 10:06 hodin