MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 26. února 2020

Navrhovaná přírodní rezervace Makyta - Valašská Kyčera

Základní údaje: Navrhovaná přírodní rezervace Makyta - Valašská Kyčera se nachází v horním konci údolí Kychové v okolí vrcholu Makyta (923,3 m) a Valašská Kyčera (863 m) v Javorníkách, na hranicích se Slovenskem. Katastrální území Huslenky, CHKO Beskydy. Výměra: cca 130 ha.

Motiv ochrany: Rozsáhlé horské bukové lesy s jedlí, klenem a smrkem s prameništi a drobnými skalními výchozy, výskyt velkých šelem.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen komplexy jílovců a pískovců zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše.

Botanika: V horských bučnách se zastoupením jedle bělokoré (Abies alba), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a smrku ztepilého (Picea abies) se vyskytuje typická pestrá květena karpatských bučin, zejména v jarním aspektu, např. dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka plná (Corydalis solida), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), mléčivec horský (Cicerbita alpina), česnek medvědí (Allium ursinum), křivatec žlutý (Gagea lutea), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) aj. Byl zde nalezen také vzácný mech Hylocomium umbratum. Ze vzácnějších druhů hub je pozoruhodný výskyt hřibu nachovýtrusného.

Zoologie: Typická fauna horských jedlobučin. Z ptáků se zde vyskytuje např. strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), čáp černý (Ciconia nigra), kos horský (Turdus torquatus), lejsek malý (Ficedula parva), žluna šedá (Picus canus), vzácně zde hnízdí i ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes). Areál výskytu velkých šelem, v posledních letech se v oblasti Makyty pravidelně zdržuje především rys ostrovid (Lynx lynx), zatoulá se sem medvěd hnědý (Ursus arctos) a někdy i vlk evropský (Canis lupus).

Management, ohrožení, návrhy opatření: Území je součástí nadregionálního biocentra ÚSES. Byl zde proveden inventarizační botanický a mykologický průzkum a průzkum savců.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 13:25 hodin