MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 28. října 2020

Přírodní památka Skálí

Horní okraj PP Skálí (23.10.2002)
Horní okraj PP Skálí (23.10.2002)
Základní údaje: Přírodní památka se nachází ve stření a spodní části prudkého jižního svahu hlavního hřebene Vsetínských vrchů, v nadmořské výšce 690-820 m, 0,5 km jižně od vrcholu Léští (899,6 m). Katastrální území Karolinka, CHKO Beskydy. Vyhlášeno r. 1999. Výměra: 19,87 ha.

Motiv ochrany: Pozůstatek přírodě blízkého převážně bukového porostu se skalními výchozy, s výskytem vzácných a ohrožených druhů, ochrana geomorfologického útvaru (balvanité sutě s výchozy magurského flyše).

Geologie, půdní poměry: Prudký jižní svah, ohraničený zdrojnicemi potoka Kobylská, je poset skalními výchozy a balvanitými sutěmi odolných pískovců soláňských vrstev magurského flyše. V centrální části jsou nápadné bloky rozpadlých pískovců a terénní sníženiny pseudokrasového charakteru.

Botanika: Hlavními dřevinami jsou buk lesní a smrk ztepilý, mezi přimíšené patří jedle bělokorá a javor klen, vzácně se vyskytuje jilm horský. Mezi význačné druhy rostlin patří ostřice převislá, čarovník prostřední, dymnivka dutá, kyčelnice devítilistá, kokořík přeslenitý, z keřů pak zimolez černý a růže alpská. Díky přítomnosti pískovcových balvanů se zde vytvořilo velké množství mikrostanovišť s bohatými společenstvy mechorostů.

Lesnictví: Zvláště chráněné území je ukázkou relativně přirozených suťových lesů ve věku přibližně 110 let. Pouze podél východní hranice a ve střední části byly v době před vyhlášením provedeny holosečné těžby s následným zalesněním smrkem ztepilým.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Lidské zásahy v území jsou soustředěny především na ochranu přirozeného zmlazení lesních porostů před okusem spárkatou zvěří.
Lišejníky na kmeni smrku, PP Skálí (23.10.2002)
Lišejníky na kmeni smrku, PP Skálí (23.10.2002)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 10:58 hodin