MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 25. listopadu 2020

Přírodní památka Smradlavá

PP Smradlavá (23.10.2002)
PP Smradlavá (23.10.2002)
Základní údaje: Přírodní památka se nachází na východních svazích k jihu směřující rozsochy hlavního hřebene Vsetínských vrchů Raťkov (852,5 m) - Jaseníková, prudce se svažujících do pramenné oblasti potoka Smrdutá, nedaleko PP Vachalka (200 m) v nadmořské výšce 610-790 m. Katastrální území Karolinka, okres Vsetín, CHKO Beskydy. Vyhlášeno v roce 1999, celková výměra 9,3 ha.

Motiv ochrany: Ochrana dochované části přirozeného lesního porostu (bučiny) ve Vsetínských vrších, typického pro montánní stupeň západních Karpat, s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů vázaných na proměnlivá stadia a formy dřevinného patra, podmíněných minimálně ovlivněnými přírodními procesy, významné hnízdiště ptactva.

Botanika: Jádrové území přírodní památky tvoří přirozený vícepatrový porost, který dosahuje stáří přibližně 225 let, s velkým počtem doupných stromů. V zastoupení dřevin převládá v nejstarší části buk lesní s přimíšenou jedlí bělokorou. Jako zajímavé druhy rostlin lze uvést ostřici převislou, čarovník prostřední, lýkovec jedovatý, kyčelnici žláznatou, kokořík přeslenitý, rozrazil horský a nezelenou orchidej hlístník hnízdák.

V rezervaci bylo zaznamenáno celkem 93 druhů hub. Ze vzácnějších druhů zde rostou helmovka orobincová, šupinovka jedlová, šupinovka šedohlínová, šupinovka ohnivá, šupinovka lysá, křehutka sametová, slzivka ředkvičková, penízovka třásnitá, ohňovec škeblovitý, ostnovitec křehký, pornatice skleněná, houžovec vlčí, hlíva plicní, dřevokaz rosolovitý, řada druhů holubinek a ryzců, např. vzácný ryzec křídlatovýtrusný.

Zoologie: Vhodné hnízdní možnosti zde nachází např. čáp černý (Ciconia nigra), holub doupňák (Columba oenas), puštík obecný (Strix aluco), lejsek malý (Ficedula parva), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos). Ze savců se vyskytuje ježek východní (Erinaceus concolor), kuna lesní (Martes martes), liška obecná (Vulpes vulpes), veverka obecná (Sciurus vulgaris) a srnec obecný (Capreolus capreolus). Území je součástí areálu rysa ostrovida (Lynx lynx).

Lesnictví: V roce 1991 byl v lesním hospodářském plánu zrušen těžební předpis, čímž došlo k zachování jednoho z posledních zbytků původních porostů ve Vsetínských vrších.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Péče o zvláště chráněné území se soustřeďuje zejména na ochranu přirozeného zmlazení jedle bělokoré před okusem spárkatou zvěří.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 10:58 hodin