MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 27. října 2020

Přírodní památka Sucháčkovy paseky

PP Sucháčkovy paseky s kvetoucím šafránem bělokvětým, 30. 3. 2002
PP Sucháčkovy paseky s kvetoucím šafránem bělokvětým, 30. 3. 2002
Základní údaje: Přírodní památku Sucháčkovy paseky tvoří květnatá louka jihovýchodně od obce Lačnov v okrese Vsetín v katastrálním území Lačnov na parcelách číslo 3187, 3188, 3193 a 3194. Celková výměra přírodní památky činí 0,6951 ha. K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy z okolí bylo zřízeno ochranné pásmo s celkovou rozlohou 1,3785 ha.

Vyhlášení: Nařízení č. 3/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. února 1999 o vyhlášení přírodní památky "Sucháčkovy paseky” v k. ú. Lačnov a jejího ochranného pásma. Důvod vyhlášení: ochrana květnaté louky s bohatým výskytem zvláště chráněného druhu šafránu bělokvětého.

Botanika: na květnaté louce bohatý výskyt šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus), jedna z nejbohatších lokalit v ČR. Dále se zde vyskytuje na vlhkých místech prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), blatouch bahenní (Caltha palustris), krvavec toten, na sušších prvosenka jarní (Primula veris) aj. Další bohaté populace šafránu bělokvětého se nalézají v nedaleké PP Lačnov a v blízkém okolí.

Zoologie: ze vzácnějších druhů ptáků byl v okolí zjištěn např. bramborníček černohlavý.

Hospodářské využívání, management: Vývoj přírodních poměrů v přírodní památce a v jejím ochranném pásmu se usměrňuje na základě plánu péče. Tento plán obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů. Schválený plán péče je podkladem pro jiné druhy plánovacích dokumentů, zejména pro lesní hospodářský plán a pro územně plánovací dokumentaci. Plán péče schvaluje Okresní úřad Vsetín, referát životního prostředí.
Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), Sucháčkovy paseky, 30. 3. 2002
Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), Sucháčkovy paseky, 30. 3. 2002

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 13:29 hodin