MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 25. září 2020

Přírodní památka U Vaňků

Přírodní památku U Vaňků tvoří listnatý les jižně od železniční stanice v Bystřičce. Rozkládá se v okrese Vsetín v katastrálním území Bystřička na parcelách číslo 397/1, 445-447, (572), (573) a (460/1) - část. Celková výměra přírodní památky činí 1,3809 ha, ochranné pásmo 1,4628 ha.

Vyhlášení: Nařízení č. 10/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. února 1999 o vyhlášení přírodní památky "U Vaňků" v k.ú. Bystřička a jejího ochranného pásma. Důvod vyhlášení: ochrana listnatého lesa s přirozenou skladbou dřevin a přilehlé louky s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, zejména s bohatou populací silně ohroženého druhu ladoňky karpatské.

Botanika: Listnatý les s přirozenou skladbou dřevin, v bylinném patře bohatý výskyt ladoňky karpatské (Scilla kladnii), dále lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a typické druhy hajní květeny.

Hospodářské využívání, management: Vývoj přírodních poměrů v přírodní památce a v jejím ochranném pásmu se usměrňuje na základě plánu péče. Tento plán obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů. Schválený plán péče je podkladem pro jiné druhy plánovacích dokumentů, zejména pro lesní hospodářský plán a pro územně plánovací dokumentaci. Plán péče schvaluje Okresní úřad Vsetín, referát životního prostředí.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 04.03.2010 v 12:56 hodin