MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 27. listopadu 2020

Přírodní památka Vachalka

PP Vachalka (23.10.2002)
PP Vachalka (23.10.2002)
Základní údaje: Přírodní památka se nachází ve vrcholové části k jihu směřující rozsochy hlavního hřebene Vsetínských vrchů Raťkov (852,5 m) - Zadní Kyčera (802 m), 0,5 km pod hlavním hřebenem, katastrální území Karolinka, okres Vsetín, výměra 8,3 ha, nadmořská výška 770-845 m. Vyhlášeno v roce 1999.

Motiv ochrany: Posláním přírodní památky je ochrana dochované části přirozeného jedlobukového porostu pralesovitého charakteru ve Vsetínských vrších, typického pro horský stupeň západních Karpat. Vyskytují se zde vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů vázaných na proměnlivá stadia a formy dřevinného patra, podmíněných minimálně ovlivněnými přírodními procesy.

Botanika: Mezi významné druhy rostlin patří ostřice převislá (Carex pendula), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), prvosenka vyšší (Primula elatior), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides) a rozrazil horský (Veronica montana).

V rezervaci bylo zaznamenáno celkem 61 druhů hub a v jejím blízkém okolí asi 20 dalších druhů. Na bukové odumřelé větvi byl nalezen silně ohrožený druh mozkovka rosolovitá, velmi vzácná houba Sceletocutis odorata a také pevník korkovitý. V hrabance byla nalezena pýchavka ježatá, pod smrkem pýchavka horská, v bukovém listí kuřátka zakouřená a kuřátko popelavé, helmovka buková a na bukvicích kržatka plodomilná. V okolí pralesa na okraji lesní loučky byla nalezena šťavnatka krvavá a šťavnatka zlatužlutá a u lesní cesty krásná lupenatá houba bedlovnice zlatá. Ze vzácnějších druhů hub se dále vyskytují např. korálovec jedlový, kotrč kadeřavý a helmovka šafránová.

Zoologie: Z ptáků byli pozorováni např. čáp černý (Ciconia nigra) SO, holub doupňák (Columba oenas) SO, strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) SO, lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), lejsek malý (Ficedula parva) SO a lejsek šedý (Ficedula striata) O. Území je součástí areálu rysa ostrovida (Lynx lynx) SO.

Lesnictví: Smíšený patrovitý porost typu klenové a bohaté jedlové bučiny. V zastoupení dřevin horního patra převládá buk lesní, následuje javor klen, jedle bělokorá a vzácně smrk ztepilý. Nadúroveň a úroveň lesního porostu je tvořena jednotlivými stromy nadprůměrných velikostí s velkými rozestupy, jejichž stáří se pohybuje v rozmezí 155 - 195 let. V podrostu se nachází bukové a klenové patro s vtroušenou třešní ptačí, jasanem ztepilým a topolem osikou.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Zásahy do zvláště chráněného území se budou omezovat zejména na ochranu přirozeného zmlazení jedle bělokoré před okusem zvěří.
Houby na padlém jedlovém kmeni (Vlčí mléko červené), PP Vachalka (23. 10. 2002)
Houby na padlém jedlovém kmeni (Vlčí mléko červené), PP Vachalka (23. 10. 2002)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 10:58 hodin