MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 26. listopadu 2020

Přírodní pamatka Smolina

Pastvina v údolí potoka Smolinka, 30. 3. 2002
Pastvina v údolí potoka Smolinka, 30. 3. 2002
Přírodní pamatku Smolina tvoří vlhká kulturní louka na pravém břehu potoka Smolinky, která je na jedné straně ohraničena potokem, na druhé straně sousedí se suššími pastvinami. Nachází se 2 km sv. od obce Smolina (Valašskokloboucko, okres Zlín) v nadmořské výšce 420 m, k. ú. Smolina. Celková výměra 4,9421ha.

Vyhlášení: 1982. Důvod vyhlášení: ochrana vlhké louky s výskytem silně ohroženého druhu šafránu bělokvětého.

Botanika: Nejbohatší lokalita chráněného a silně ohroženého druhu šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus) v okrese Zlín. Šafrán se vyskytuje nejhojněji v enklávách meandrujícího potoka, kde spolu s ním na jaře rozkvétá např. prvosenka vyšší (Primula elatior), orsej jarní (Ficaria verna), sasanka hajní (Anemonoides nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemonoides ranunculoides). V podrostu břehového porostu je zastoupen hvězdnatec čemeřicový (Hacquetia epipactis), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), jarmanka obecná (Astrantia major), hluchavka bílá (Lamium album), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum) a další. Na floristickém složení lučního porostu se ve značně míře podílejí četné druhy trav a další druhy charakteristické pro kulturní a polokulturní louky. Na nejvlhčích místech se vyskytují některé druhy ostřic (Carex), pcháč zelný (Cirsium oleraceum), pcháč potoční (Cirsium rivulare), přeslička obrovská (Equisetum telmateia), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), máta dlouholistá (Mentha longifolia) a další.

Šafrán bělokvětý se na této lokalitě vyskytuje i mimo zvláště chráněné území Smolina, jak v nivě potoka Smolinky, tak i na přilehlých sušších stráních, kde se střídají listnaté lesíky s opuštěnými pastvinami a ovocnými stromy, v poslední době nevhodně zalesňovanými smrkem. Nejbohatší populace šafránu bělokvětého se nachází v nedaleké PP Lačnov (již v okrese Vsetín) na několika lokalitách v Lačnově a okolí (např. PP Sucháčkovy paseky).

Zoologie: Území je významné nejen z hlediska botanického jako stanoviště zvláště chráněněho druhu. Vyskytují se zde též obojživelníci a promyšleně vybudování tůní na vhodně zvolených místech by napomohlo rozvoji jejich populací.

Hospodářské využívání, management: PP Smolina spolu s PP Podskaličí jsou téměř posledními zbytky lokalit šafránu bělokvětého v okrese Zlín, které zůstaly dodnes zachovány. Většina dříve známých nalezišť tohoto druhu byla v minulosti zničena rozoráním luk nebo intenzivní pastvou. V údolí potoka Smolinky se v minulosti nacházela bohatá populace s desetitisíci jedinců šafránu bělokvětého, která však byla téměř zničena v šedesátých letech 20. stol. při rekultivaci bývalým JZD (jednotným zemědělským družstvem). I v současné době je většina luk v údolí Smolinky využívána jako intenzivní pastviny pro skot se všemi negativními důsledky na vegetaci. Území je významné i z krajinářského hlediska, neboť přirozený tok potoka s četnými meandry, břehovým porostem a přilehlými loukami tvoří významný prvek v okolní krajině.
Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), PP Smolina, 30. 3. 2002
Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), PP Smolina, 30. 3. 2002

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 10:14 hodin