MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 28. listopadu 2020

Přírodní památka Lúčky - Roveňky

PP Lúčky - Roveňky (17.5.2003)
PP Lúčky - Roveňky (17.5.2003)
Přírodní památka Lúčky - Roveňky

Základní údaje:
PP Lúčky - Roveňky představuje luční enklávy se svahovými prameništi a potůčkem obklopené vzrostlým smrkovým lesem. Nachází se na západně orientovaném svahu, v nadmořské výšce 495 až 520 m, asi 1,5 km jihovýchodně od středu obce Růžďka. Katastrální Růžďka. Vyhlášeno v r. 1999,. Výměra 1,5 ha.

Motiv ochrany:
Druhově bohatá mokřadní a luční společenstva s výskytem ohrožených druhů vstavačovitých, pětiprstky žežulníku hustokvěté (Gymnadenia conopsea subsp. densiflora) a kruštíku bahenního (Epipactis palustris).

Geologie, půdní poměry:
Geologický podklad tvoří jílovce a hrubozrnné pískovce újezdských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Vyskytují se zde půdy kambizem typická a v zamokřených částech kambizem pseudoglejová.

Botanika:
Luční porosty vlhčích stanovišť svazu Molinion se zde střídají s květenou svahových pramenišť a mokřadů, která náleží svou floristickou skladbou do svazu Calthion. Vyskytují se zde ohrožené druhů vstavačovitých, zejména nejbohatší populace pětiprstky žežulníku hustokvěté (Gymnadenia conopsea subsp. densiflora) na Vsetínsku, v mokřadech početná populace kruštíku bahenního (Epipactis palustris). Z dalších druhů zde rostou prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), tolije bahenní (Parnassia palustris), starček potoční (Tephroseris crispa), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), orobinec širolistý (Typha latifolia) aj.

Zoologie:
Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud prováděn. Vhodné hnízdní podmínky zde nachází běžné druhy ptactva, např. budníček menší (Phylloscopus collybita), červenka obecná (Erithacus rubecula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) aj.

Lesnictví:
Ve spodní části se nachází podél potoka zbytky olšiny. Součástí chráněného území je i nepůvodní smrková monokultura.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
Území bylo až do 60. let 20. stol. využíváno jako extenzivní pastviny a sečené louky. Část cenných orchidejových luk byla následně osázena smrkem ztepilým. Luční enklávy jsou ohrožovány sukcesí dřevin, především smrku, olše, břízy bělokoré a vrby jívy. Péče je soustředěna na pravidelné kosení a odstraňování náletu.

Literatura:
Rezervační kniha. Dep. in KÚ Zlín, AOPK ČR
Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Nekuda V. a kol. (2002): Okres Vsetín - Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. - Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Pavelka J., Trezner J. a kol. (2001): PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 10:35 hodin