MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 12. listopad 2019

Farní kostel sv. Kateřiny

Farní kostel sv. Kateřiny
Farní kostel sv. Kateřiny
Byl postaven spolu se zámkem v letech 1578 až 1579. Původně byl stavěn v gotickém slohu, což dosvědčuje vnitřní architektura chrámu. Dnešní zděný kostel stojí na místě dřevěného kostela, který tu stál patrně již v 13. století. Usuzuje se tak podle záznamu o nápisech na zvonech, které zničil požár v roce 1854. První nápis zněl: "Petrus Joennes Maria A. Domini 1261", druhý nápis: "Jesus Nazaretus Rex Judaeorum A. D. 1261". Text na třetím zvonu:
"Slit jsem od Jeho Milosti Pána P. Hynka z Vrbna 1547".
V západní stěně kostela stojí věž s renesančním portálem. Po zmíněném požáru nebyla věž, stejně jako zámek, uvedena do původního stavu, ale byla náhle zakončena nízkou stříškou.
Naklonění věže od kolmého směru na západ o 40 - 50 cm se vysvětluje snížením půdy.
Pozoruhodná je vnitřní architektura kostela. Žebrová křížová klenba je zaklenuta do bočních figurálních konzol presbytáře a nad trojlodím chrámu do čtyř pilířů.
Hlavní oltář má umělecky ztvárněné sloupoví z umělého mramoru se čtyřmi sochami z druhé poloviny 18. století a s velkým obrazem patronky kostela sv. Kateřiny od malíře Dominika Kindermanna (kolem roku 1795).

Pod kostelem mezi kazatelnou a hlavním oltářem je hrobka rodu Bzenců, zakladatelů kostela. V presbytáři na epištolní straně jsou v pískovci vytesány jejich postavy v životní velikosti s rodinnými štíty u nohou a s nápisy:
První náhrobek:
Léta Páně 1600 na Zelený čtvrtek den památný mezi čtvrtou a pátou hodinou v noci Pán Bůh všemohoucí jest z toho světa bídného skrze smrt povolati ráčil urozeného a statečného pána Kryštofa Bzence z Markvartovic na Třebovicích a Klimkovicích, jehožto duši Pán Bůh nebeský milostiv býti ráčí a svými vyvolenými do slávy své svaté přijati. Amen.
Druhý náhrobek (překlad):
Léta 1578 v úterý po Jiřím v Pánu zesnul urozený, počestný pán Fabián Sentz z Markvartovic seděním na Třebovicích, jemuž Bůh všemohoucí milostiv a milosrdný býti v den soudný se všemi vyvolenými radostné vzkříšení dáti a propůjčiti ráčiž.
Třetí nápis (překlad):
Léta 1576 v pondělí po Janu Křtiteli v Pánu zesnula urozená ctnostná panna Anna, rozená Andrea Senitze z Markvartovic, Třebovic a Klimkovic, dědičná dcera, jíž milostivý Bůh býti má a v den soudný radostné vzkříšení dáti ráčiž.
Čtvrtý nápis (překlad):
Léta 1580 v úterý po Bartoloměji zesnula v Pánu urozená paní, paní Kateřina rozená z Vrbna, zesnulého též urozeného pána, pana Šimona z Füllsteinu, manželka leží zde pohřbena, jíž Bůh všemohoucí milostiv a milosrdný býti a jí v den soudný se všemi věřícími křesťany a vyvolenými radostné vzkříšení dáti a propůjčiti ráčiž.
Pátý nápis (překlad):
Roku 1598, 13. května zesnula v Pánu urozená Kateřina (dále text nečitelný).
Šestý nápis (překlad):
Léta 1596, 20. února v Pánu zesnula paní Tvorkovská z Tvorkova a Kravař, paní Kateřiny z Děhylova manželská dcera, jíž Bůh milostiv buď a v den soudný radostné vzkříšení dej. Po levé straně hlavního oltáře je umístěn malý oltářík a na něm obraz Madony s děťátkem, který je věrnou kopií obrazuczenstochovského a který zůstal při požáru kostela zachráněn.
Farní kostel sv. Kateřiny
Farní kostel sv. Kateřiny

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 08.08.2006 v 13:11 hodin