MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sunday 29. November 2020

Petice Zachraňte Ondráš v Senátu

Dnes, v pátek 27. března 2009, bylo na programu 5. schůze Senátu Parlamentu České republiky mimo jiné i projednávání petice občanů Zachraňte Ondráš.

Na základě veřejného slyšení, konaného 20. ledna 2009 a na základě výsledků jednání Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR byl plénu Senátu předložen k vyjádření návrh usnesení obsahující následující body:

a) doporučení ministryni obrany ČR zvážit i jiné možnosti ponechání VUS ONDRÁŠ v organizační struktuře MO ČR
b) v případě rozhodnutí zrušit VUS ONDRÁŠ k 30. 6. 2009 apelovat na MO ČR, aby zahájilo nutné právní a administrativní kroky k převodu práv a povinností spojených s činností VUS ONDRÁŠ na nového zřizovatele tak, aby vedly k minimalizaci časových, materiálních, ekonomických a duchovních ztrát ohrožujících existenci hodnot tohoto souboru
c)aby MV ČR souhlasilo s převodem VUS ONDRÁŠ z organizační struktury MO ČR za podmínky, že společně se souborem budou zajištěny finanční prostředky k další existenci souboru
d) doporučuje vládě ČR vytvořit podmínky pro zachování souboru ONDRÁŠ s podporou veřejných prostředků.

K předloženému návrhu se v rámci rozpravy nejprve vyjádřily obě dotčené "strany" - jménem petentů vystoupil Zdeněk Pšenica, předseda petičního výboru a předseda FoS ČR a jménem MO ČR náměstek ministryně obrany Radek Šmerda.
Poté senátorka Hana Doupovcová - zpravodajka senátního petičního výboru stručně informovala o důvodech vzniku petice občanů, o jejím průběhu, o počtu získaných podpisů a o průběhu jejího projednávání. Požádala přítomné senátory, aby svým hlasováním podpořili předložený návrh usnesení.

Následovala rozprava, ve které vystoupilo osm senátorů napříč celým politickým spektrem. Všechna vystoupení vyzněla (některá velmi emotivně) jednoznačně ve prospěch zachování VUS ONDRÁŠ.
Po ukončení rozpravy bylo přistoupeno k hlasování. Ani jediný hlas nebyl proti předloženému návrhu, hlasováním byl vysloven jednoznačný souhlas s tímto usnesením.

(Stenografický záznam celého průběhu jednání je dispozici na webových stránkách Senátu Parlamentu České republiky).

Hana Maděrová
(na základě online přenosu 5. schůze Senátu PČR)

Zveřejněno 27.03.2009 v 23:27 hodin