MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 5. srpna 2020

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
sdružení Beskydy - Valašsko regionální agentury cestovního ruchu

konané v Rajnochovicích dne 3. prosince 2004

Přítomni: viz prezenční listina - příloha tohoto zápisu

Na jednání je přítomno 15 členů agentury. Dle stanov regionální agentury cestovního ruchu Beskydy - Valašsko, podle článku 7 písmena 9, schvaluje tato dnešní valná hromada usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.

Valná hromada je usnášení schopná.

Předseda představenstva navrhl aby se jednání valné hromady řídilo tímto programem:

1. Úvod
2. Zpráva o činnosti sdružení od minulé valné hromady
3. Informace o plnění grantu Phare 2000 včetně jednání o financování grantu
4. Zpráva dozorčí rady
5. Plnění rozpočtu 2004
6. Návrh plánu činnosti na rok 2005
7. Návrh rozpočtu na rok 2005
8. Diskuse

Hlasování: program schválen v počtu 15 hlasů pro.
Zapisovatel valné hromady: Jana Jakubíčková Schváleno 15 hlasů pro
Ověřovatelé zápisu:
Jan Pargač Schváleno 13 hlasů pro 2 se zdrželi
Tomáš Gross Schváleno 13 hlasů pro 2 se zdrželi

1. Zahájení jednání VH

Jednání zahájil Ing. Stanislav Bartoň.
Jednání vedl Ing. Stanislav Bartoň.
Hosty přivítala a popřála zdar jednání ředitelka hotelu Zubříč Marie Chvatíková.

2. Vyhodnocení činnosti sdružení

Vyhodnocení přednesl Ing. Hollý.
Úkoly z minulé valné hromady - vypracovat návrh na odprodání nebo vyřazení neupotřebitelného inventarizovaného majetku sdružení. Termín nebyl stanoven.
Po dohodě s dozorčí radou bude tento úkol splněn do konce roku 2004.
Členství ve sdružení v roce 2004 ukončil POLAR, Televize Ostrava a Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm.
Zpráva o činnosti Beskydy-Valašsko byla předložena členům sdružení před jednáním jako samostatný dokument a je součástí tohoto zápisu.
Výkonný ředitel provedl seznámení s touto zprávou a zodpověděl položené otázky.
Veletrhy CR 2004
V roce 2004 sdružení vystavovalo na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Praze a Ostravě. Opět byly postaveny vždy dvě expozice. Moravskoslezská a Zlínská. Náklady na vybavení dvou expozic jsou velmi vysoké. Návrh p. Bartoně, aby se začali vést aktivnější jednání mezi zástupci obou krajů.
Spolupráce
Spoluúčast BESKYD-VALAŠSKA na rozvoji celého regionu, spolupráce s Moravskoslezským krajem - lepší představení celého regionu.
Spolupráce se Destinačním managementem Moravskoslezským na zajišťování famtripů.
Spolupráce s VOŠ GOODWILL - přijetí studentek na praxi a zadání témat pro absolventskou práci k využití pro propagaci Beskyd a Valašska.
Spolupráce s BIC Frýdek-Místek a JIC Jablunkov na vydávání Novin BESKYDY Info.

Dotaz p. Sochy ohledně vydávání kalendáře na rok 2005 - sdružení nebude tento kalendář vydávat. Plánuje se vydání kalendáře na rok 2006.

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se:0
Usnesení: VH schvaluje zprávu o vyhodnocení činnosti sdružení za rok 2004.

VH doporučuje společníkům, aby si vyrobili panely do výstavnických prvků. Odezva do 10.12. 2004
Hlasování: Pro 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení: Společníci za Moravskoslezský kraj upřesní výrobu svých panelů do 10. 12. 2004

3. Informace o plnění grantu Phare 2000

Zpráva o plnění grantu je součástí Zprávy o vyhodnocení činnosti za rok 2004.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel 0
Usnesení: Valná hromada ukládá řediteli a představenstvu připravit vnitřní předpis k využití a úhrady za použití grantu.
Termín: 31. ledna 2005
Schváleno

4. Zpráva dozorčí rady

Zprávu Dozorčí rady přednesl Mgr. Tomáš Gross. Zpráva Dozorčí rady je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel 0
Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu Dozorčí rady

5. Plnění rozpočtu 2004

Rozbor hospodaření za rok 2004 - předložil a seznámil s obsahem Ing. Mattivi a je součástí tohoto zápisu.

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení: VH se seznámila s plněním rozpočtu v roce 2004. Na příští VH dojde ke schválení roční účetní závěrky.

6. Návrh plánu činnosti na rok 2005

Plán činnosti na rok 2005 a návrh rozpočtu na rok 2005 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
- Veletrhy a výstavy v příštích letech

Hlasování: Pro: 14 Proti:0 Zdržel:0
Usnesení: Valná hromada schvaluje Plán činnosti na rok 2005.
Hlasování: Pro: 14 Proti:0 Zdržel:0
Usnesení: Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2005.

Uvítání Ing. Aleše Dočkala, ředitele DMMS. Jednání o spolupráci mezi BESKYDY-VALAŠSKO a Destinačním managementem Moravskoslezským - vznik incomingové CH, zastoupení našeho regionu na IC v Praze, spolupráce na Skibusech a Cyklobusech, účast v poradních sborech, spolupráce s vydavatelstvím Montanex.

Nabídka VOŠ GODWILL
- pomoc při přípravě grantů - Regionální poradenské a informační centrum Frýdek-Míste - zastoupení pro okresy Frýdek-Místek a Nový Jičín
- možnosti zajištění zájezdů Cestovní agenturou GOODWILL.
- Možnost zajištění průvodce v angličtině, němčině, francouzštině
- Možnost zajištění hostesek z řad studentů VOŠ GOODWILL
- Možnost zajištění studentů na absolventskou praxi a vypracování témat absolventských prací pro využití společníků

Starosta obce Trojanovice Strnadel - Žádost o stanovisko a podporu při řešení problému s povolení těžby v CHKO Beskydy na území obce Trojanovice.
Zaslání dopisu na Ministerstvo pro místní rozvoj, CzechTourism.
Text dopisu:
Členové a společníci sdružení BESKYDY-VALAŠSKO, regionální agentury cestovního ruchu odmítají jakékoli aktivity v souvislosti s těžbou v lokalitě Trojanovice a Frenštát pod Radhoštěm. Tyto aktivity jednoznačně boří a zasahují to o co se již 15 let usiluje, aby lokalita zůstala nedotčená a čistá.

Hlasování: Pro 10 Proti: 1 Zdržel se: 0
Usnesení: Předseda představenstva zašle dopis s naším usnesením na kompetentní úřady.

Připomínky:
Ing. Bartoň - tok peněz plynoucí do státního rozpočtu z cestovního ruchu neplyne zpět.
p. Blinka - v Polsku je podpora místních podnikatelů v CR mnohem větší
p. Škarpich - aby sdružení mohlo žádat o granty ve Zlínském kraji musí tam mít sídlo nebo provozovnu. Zjistit případné požadavky na umístění a poté se přihlásit do grantů.
p. Gross - zda to jen založení provozovny vyřeší?

Hlasování: Pro: všichni
Usnesení: Návrh na zřízení provozovny v Rožnově pod Radhoštěm, pokud by to bylo nutné k žádosti o grant.

ZÁVĚR

Návrh na konání další VH - 22. (29.) dubna 2005, místo konání Frenštát pod Radhoštěm nebo Trojanovice; 15. (resp. 2.) prosince 2005
Poděkování za účast. Poděkování za práci řediteli.

Zapsal:
Jana Jakubíčková

Zápis ověřil:
Jan Pargač
Tomáš Gross

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím 2 názory)
lucka struskova18.05.2005 v 15:22
ahoj jak mas ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,jasemam dobreati úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecau milacku§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

mirka bortlova18.05.2005 v 15:19
dobri dem mate penize,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Zveřejněno 20.01.2005 v 11:23 hodin